Sut i ymgeisio

Diweddarwyd y dudalen ar: 23/12/2019

Gofynnir i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais.

Bydd hyn yn eich galluogi chi i:

  • storio eich manylion
  • cadw, adalw a pharhau â'ch cais/ceisiadau
  • monitro statws unrhyw gais rydych wedi'i gyflwyno
  • derbyn negeseuon e-bost yn rhoi gwybodaeth am swyddi gwag

Sut i gyflwyno eich cais

Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Gofynnwn i chi gyflwyno eich cais ar-lein. Os nad ydych yn gallu cyrchu'r rhyngrwyd gartref, mae cyfleusterau di-wifr a chyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd ar gael yn y prif lyfrgelloedd yn y sir.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw rai sy'n teimlo eu bod yn ateb gofynion ein swyddi gwag. Rydym wedi "ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac i werthfawrogi amrywiaeth". Os bodlonir meini prawf hanfodol y swydd, mae'r Cyngor yn gwarantu y rhoddir cyfweliadau i bobl sydd ag anableddau, yn unol â diffiniad Deddf Cydraddoldeb 2010.

Rydym yn croesawu ceisiadau am rannu swydd yn achos pob swydd a hysbysebir sydd am o leiaf 30 awr yr wythnos, oni nodir yn wahanol yn yr hysbyseb swydd benodol. Edrychwch ar ein Bolisi Rhannu Swyddi i gael rhagor o fanylion. Sylwch ei bod yn bosibl na fydd ein Polisi Rhannu Swyddi yn berthnasol i'r rhai a gaiff eu recriwtio a'u cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion. O ran swyddi gwag mewn ysgolion, cysylltwch â'r ysgol unigol sy'n recriwtio i holi am ei pholisi rhannu swydd.

Derbynnir ceisiadau ar ffurf arall os bydd ymgeisydd yn cael anhawster i gwblhau'r ffurflen ar-lein oherwydd anabledd. Nodwch nad ydym yn derbyn CV fel gwybodaeth ategol neu yn lle'r ffurflen gais. Os oes angen y ffurflen gais arnoch mewn fformat arall, megis print bras, anfonwch neges e-bost at: swyddi@sirgar.gov.uk.

Chwilio am swydd Cofrestru am gyfrif DARLLENWCH EIN CWESTIYNAU CYFFREDIN