Beth ydym ni'n ei wneud?

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/10/2023

Nid oes un ateb neu weithgaredd a fydd yn dwyn ffrwyth ar unwaith. Yr unig ffordd o lwyddo yw trwy sicrhau bod asiantaethau, gyda chymorth y gymuned, yn cydweithio er mwyn darparu triniaeth hirdymor gynaliadwy. Rydym yn gweithio ar draws Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin fel rhan o Fwrdd Cynllunio Rhanbarthol i gyflawni ein nodau strategol o ran rhoi sylw i gamddefnyddio sylweddau. Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ledled Sir Gaerfyrddin mewn partneriaeth â Chyngor Sir Caerfyrddin, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Ymddiriedolaeth Brawf Cymru a'r Trydydd Sector.

Nid oes un ateb neu weithgaredd a fydd yn dwyn ffrwyth ar unwaith. Yr unig ffordd o lwyddo yw trwy sicrhau bod asiantaethau, gyda chymorth y gymuned, yn cydweithio er mwyn darparu triniaeth hirdymor gynaliadwy.

Rydym yn gweithio ar draws Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin fel rhan o Fwrdd Cynllunio Rhanbarthol i gyflawni ein nodau strategol o ran rhoi sylw i gamddefnyddio sylweddau.

Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ledled Sir Gaerfyrddin mewn partneriaeth â Chyngor Sir Caerfyrddin, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Ymddiriedolaeth Brawf Cymru a'r Trydydd Sector.
Mae hyn yn cynnwys:

  • gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd
  • gwasanaethau i oedolion gan gynnwys:
  • gwasanaethau galw heibio a mynediad uniongyrchol
  • cyfnewid nodwyddau a chwistrellau
  • cyngor a gwybodaeth
  • llety a mynediad i ailsefydlu preswyl
  • presgripsiynau cyfnewid, dadwenwyno ac ymyriadau meddygol eraill,
  • rhaglenni gwaith grŵp a chwnsela strwythuredig
  • cymorth i gael mynediad i gyflogaeth a hyfforddiant

Ein nod yw darparu'r gwasanaeth sydd ei angen ar bobl er mwyn lleihau'r niwed a achosir gan gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol. Mae Tîm Camddefnyddio Sylweddau Cyngor Sir Caerfyrddin yn dîm o weithwyr cymdeithasol sydd wedi cael hyfforddiant a phrofiad o ran ymdrin â chamddefnyddio sylweddau.