Arwyddion traffig cludadwy

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/01/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae llawer o wasanaethau bysiau bellach yn gweithredu gwasanaeth llai. Rydym yn eich cynghori i wirio'ch taith ymlaen llaw gyda Traveline.

Mae gofyniad i wisgo gorchuddion wyneb yn orfodol i bawb sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Dylid gwisgo gorchuddion wyneb am y daith gyfan ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae hyn yn golygu bod angen eu gwisgo o'r foment y byddwch yn dal y bws, trên ac ati hyd nes y byddwch wedi disgyn.

Mae gwasanaethau llwybr sefydlog Bwcabus wedi'u hatal dros dro. Bydd Bwcabus yn parhau i weithredu gwasanaeth a archebwyd ymlaen llaw yn unig.

Nid ydym yn cynnal unrhyw gyrsiau diogelwch ar y ffyrdd nes bydd rhybudd pellach.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Bydd angen i chi gwblhau cais pryd bynnag y bydd Arwyddion Rheoli Traffig Symudol yn cael ei ddefnyddio ar y briffordd. Mae angen i chi ganiatau o leiaf 14 diwrnod i ni brosesu eich cais. Mae cefnffyrdd yn cael eu prosesu gan Lywodraeth Cymru ac mae angen i chi ganiatau o leiaf fis er mwyn i'ch cais gael ei brosesu.

Bydd angen cynnwys y gwybodaeth canlynol yn eich ymgais:

  • Dyddiad cychwyn 
  • Dyddiad gorffen 
  • Oriau gweithredu
  • Lleoliad y gwaith
  • Rhif ffyrdd  
  • Cyf grid A.O 
  • * Cyffyrdd - Copi o gynllun yn dangos lleoliad pennau y'r arwyddion. Manylion yr amseroedd arfaethedig.
  • * Arwyddion rheoli lluosog - Amseru lluosog, nifer pennau arwyddion a chopiau o gynlluniau safle a chynlluniau lleoliad yn dangos lleoliad pennau arwyddion. 

* Mae dim ond angen i chi gynnwys y wybodaeth hon os oes gan eich safle arwydd rheoli lluosog a/ neu gyffyrdd.

Ymgesio am arwyddion traffig cludadwy (fdg.)

Ar gyfer gwaith sydd i'w wneud ar Gefnffyrdd rhaid i'r cais gael ei gymeradwyo a'i awdurdodi gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. 

Rhaid anfon pob cais a hysbysiad ar gyfer defnyddio Arwyddion Traffig Symudol ar Rwydwaith Cefnffyrdd De Cymru a nodir yn y ffurflen gais at:

E-byst: enquiries@southwales-tra.gov.uk.

Post: Asiantiaeth Chefnffyrdd De Cymru, Uned 12, Ty Llandarcy, The Courtyard, Castell Nedd, SA10 6EJ

Ymgeisio am awryddion traffig cludadwy (.pdf)

Ni ddylid defnyddio arwyddion traffig cludadwy o dan unrhyw amgylchiadau mewn gweithfeydd sy'n croesi croesfan rheilffordd, nac i reoli traffig ffyrdd o fewn 200 metr i groesfan wastad sydd â arwyddion traffig deuol coch.

Rhaid ceisio am gyngor yr awdurdod rheilffyrdd / trafnidiaeth a rhaid derbyn cadarnhad o gymeradwyaeth gydag adran gwaith stryd cyn i'r gwaith ddechrau yng nghyffiniau croesfannau rheilffordd.

Mewn sefyllfa frys rhaid cyflwyno'r ffurflen gais drwy e-bost i gofalstrydoedd@sirgar.gov.uk.

Rhaid i chi hefyd ffonio ni i hysbysu eich cais ar unwaith ar: 01267 224507 / 224508 / 224509.

Yn ystod oriau y tu allan i oriau gwaith ffoniwch ni ar: 03003 332222.

Ar gyfer cefnffyrdd ffoniwch: 0845 6026020.

Rhaid i chi hefyd hysbysu Heddlu Dyfed-Powys, ffoniwch 101 / 999.

ymgesio am arwyddiion traffig cludadwy (pdf.)