Arwyddion twristiaeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/04/2024

Bydd angen i chi ddangos bydd yr arwyddion yn cael eu defnyddio i helpu pobl i gyfeirio at y lleoliad yn hytrach na hyrwyddo eich busnes / sefydliad. Gallwch wneud cais am arwyddion brown ar gyfer atyniadau ymwelwyr, gwestai / tai gwesty, bwytai, tafarndai, hosteli ieuenctid, safleoedd gwersylla a charafanau, mannau addoli a threfi a phentrefi sy'n cael eu hosgoi gan ffordd fawr.

Bydd angen i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol gyda'ch cais:

  • Eich manylion personol a'ch manylion busnes
  • Rhaid i'ch busnes gael ei gydnabod gan Croeso Cymru ac yn aelod o'i gynllun sicrhau ansawdd neu ddewis asesydd arall cydnabyddedig sy'n briodol i'r cyrchfan.
  • Lleoliad a nifer yr arwyddion sydd eu hangen. Darparu map sy'n dangos yr union leoliad.
  • Os oes gennych unrhyw arwyddion hysbysebu sydd eisioes yn bodoli, bydd angen i chi ddarparu map sy'n dangos eu lleoliad.
  • Busnes / cyfleusterau tebyg yn yr ardal.
  • Os yw'ch busnes yn llai na 10 mlwydd oed ac rydych wedi gwneud unrhyw waith yna mae angen caniatâd cynllunio arnoch, bydd angen i chi anfon tystiolaeth bod hyn wedi'i roi.
  • Sut rydych chi'n hyrwyddo eich busnes a darparu cyfarwyddiadau i ymwelwyr. Gallai hyn gynnwys enghreifftiau o lenyddiaeth hyrwyddo, hysbysebu, gwefan ac ati.
  • Cyfleusterau parcio.

Bydd eich cais yn cael ei asesu o safbwynt twristiaeth a rheoli traffig. Bydd y tîm rheoli traffig yn edrych ar wahanol elfennau a all effeithio ar a yw'r busnes yn gymwys i gael arwyddion, er enghraifft, os gall y briffordd ddarparu ar gyfer arwyddion, faint o arwyddion sydd eu hangen, ac ati.

Os cymeradwyir eich cais fe gewch ddyfynbris ffurfiol ar gyfer yr arwyddion. Mae'r gost yn amrywio yn ôl y nifer o arwyddion sydd eu hangen arnoch.

Mae ffi weinyddu £ 250 + TAW na ellir ei ad-dalu i'ch cais gael ei ystyried. Rydych chi hefyd yn gyfrifol am unrhyw gynhaliaeth a chostau yn y dyfodol.

YMGEISIO AM ARWYDD TWRISTIAETH (FDG)

 

Teithio, Ffyrdd a Pharcio