Gorfodi Materion Amgylcheddol

Mae sicrhau bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir yn bwysig iawn o ran darparu ein gwasanaethau a chadw hyder y cyhoedd.

Ystyr data personol yw unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson y mae modd adnabod pwy ydyw yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy ddefnyddio'r wybodaeth. Defnyddir y termau 'gwybodaeth' a 'data personol' yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn drwyddo draw ac maent yn gyfystyr.

Er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir, rydym yn ceisio cydymffurfio'n llwyr â gofynion deddfwriaeth Diogelu Data.

Felly, mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn wedi'i lunio i esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud â'ch data personol.

1. Y dibenion o ran defnyddio eich data personol

Bydd y wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch yn cael ei defnyddio at ddibenion datrys troseddau amgylcheddol megis tipio anghyfreithlon, gollwng sbwriel  a chŵn yn baeddu.

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r data personol hwn yw cydymffurfio â'n rhwymedigaeth gyfreithiol i ymchwilio a gorfodi troseddau o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

2. Pa fath o wybodaeth ydym yn ei defnyddio?

Rydym yn casglu'r mathau canlynol o ddata personol amdanoch er mwyn darparu'r gwasanaeth hwn:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Rhyw
 • Cyfeirnodau unigryw
 • Rhifau Ffôn
 • Cyfeiriadau e-bost
 • Eich amgylchiadau ariannol a manylion banc
 • Delweddau/ffotograffau, y gellir eu cael drwy deledu cylch cyfyng cudd
 • Rhifau cofrestru cerbydau

Rydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth am eich iechyd, ond dim ond mewn amgylchiadau penodol lle mae hyn yn berthnasol ac mae angen ei ystyried mewn proses droseddol.  Cofnodir gwybodaeth am unrhyw euogfarnau troseddol hefyd pan fyddwn yn erlyn.  Mae'r mathau hyn o ddata personol sensitif, categori arbennig, yn cael eu prosesu am resymau sydd o fudd sylweddol i'r cyhoedd.

3. A ydym yn defnyddio gwybodaeth a gafwyd o ffynonellau eraill?

I ddarparu'r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu'r wybodaeth yn uniongyrchol gennych chi ond hefyd yn derbyn gwybodaeth o'r ffynonellau canlynol:

 • Yr Heddlu
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Gwasanaethau perthnasol eraill yn y Cyngor
 • Aelodau o'r cyhoedd, sy'n gwneud cwynion neu'n rhoi datganiadau tyst

Ceir y mathau canlynol o ddata personol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Rhyw
 • Cyfeirnodau unigryw
 • Rhifau Ffôn
 • Cyfeiriad E-bost
 • Eich amgylchiadau ariannol a manylion banc
 • Manylion Cyflogaeth ac Addysg
 • Eich Anghenion Tai
 • Delweddau/Ffotograffau
 • Rhifau cofrestru cerbydau

4. Trosglwyddo eich gwybodaeth dramor

Rydym yn defnyddio Microsoft Office 365 i brosesu ein dogfennau electronig o dan delerau cytundeb caeth, sy'n diogelu eich gwybodaeth.  Caiff y data personol hwn ei gadw ar weinyddion y tu allan i'r DU, ond dim ond yng ngwledydd yr UE lle mae'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn berthnasol.

Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth arall amdanoch chi y tu allan i'r DU.

5. Pwy all weld eich gwybodaeth?

Rydym yn rhannu eich data personol pan fydd angen i ni wneud hynny yn unig.  Pan fyddwn yn gwneud hyn, rydym yn darparu'r lleiafswm o wybodaeth sy'n angenrheidiol ym mhob achos i'r derbynwyr canlynol:

 • Yr Heddlu
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Gwasanaethau perthnasol eraill yn y Cyngor

Mae rhai sefyllfaoedd penodol eraill lle mae'n bosibl y bydd yn rhaid i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch, er enghraifft:

 • Pan fo'r gyfraith yn mynnu ein bod yn rhoi'r wybodaeth
 • Pan fo angen datgelu'r wybodaeth i atal neu ddatrys trosedd
 • Pan fo datgelu er budd pennaf y person dan sylw

6. Am ba hyd y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am 7 mlynedd yn unol â gofynion cyfreithiol ar gyfer troseddau.

7. Eich hawliau o ran Diogelu Data

Mae gennych hawl i:

 • Weld y data personol y mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ei brosesu amdanoch
 • Mynnu bod unrhyw wybodaeth anghywir neu anghyflawn yn cael ei chywiro
 • Tynnu eich caniatâd i brosesu'r data yn ôl, lle mai dyna'r unig sail ar gyfer prosesu'r data
 • Cyflwyno cŵyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y corff annibynnol yn y Deyrnas Unedig sy'n diogelu hawliau o ran gwybodaeth

Mewn rhai amgylchiadau, gall fod gennych hawl i:

 • Wrthwynebu bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu
 • Dileu eich data personol
 • Rhoi cyfyngiadau ar brosesu eich gwybodaeth bersonol
 • Hygludedd data

8. Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch yr hysbysiad preifatrwydd hwn a'ch hawliau, cysylltwch â'r:

Swyddog Diogelu Data
Cyngor Sir Caerfyrddin
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

E-bost: dataprotection@sirgar.gov.uk

Mae'r manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, ynghyd ag arweiniad pellach ynghylch deddfwriaeth Diogelu Data, ar gael ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Cyngor a Democratiaeth