Budd-daliadau Tai

Mae sicrhau bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir yn bwysig iawn o ran darparu ein gwasanaethau a chadw hyder y cyhoedd.

Ystyr data personol yw unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson y mae modd adnabod pwy ydyw yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy ddefnyddio'r wybodaeth. Defnyddir y termau 'gwybodaeth' a 'data personol' yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn drwyddo draw ac maent yn gyfystyr.

Er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir, rydym yn ceisio cydymffurfio'n llwyr â gofynion deddfwriaeth Diogelu Data.

Felly, mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn wedi'i lunio i esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud â'ch data personol.

1. Y dibenion o ran defnyddio eich data personol

Bydd y wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch yn cael ei defnyddio at y dibenion canlynol:

 • Cyfrifo faint o Fudd-daliadau Tai a Gostyngiadau'r Dreth Gyngor y mae hawl gennych eu cael
 • Delio â cheisiadau a thaliadau o ran Taliadau Tai Dewisol
 • Ymchwilio i Dwyll
 • Adfer Gordaliadau
 • Eich helpu chi i dalu am eich anghenion tai.
 • Darparu cymorth lles

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth yw er mwyn cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol o dan y canlynol:

 • Rheoliadau Budd-daliadau Tai 2006
 • Rheoliadau Budd-daliadau Tai 2006 (personau sydd wedi cyrraedd oedran cymwys ar gyfer credyd pensiwn y wladwriaeth)
 • Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013
 • Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) (Diwygio) 2017
 • Rheoliadau Diwygio Nawdd Cymdeithasol (Taliadau Tai Dewisol) 2001

Rydym yn casglu a defnyddio gwybodaeth am eich iechyd oherwydd ei bod yn angenrheidiol at ddibenion cyflawni swyddogaethau o dan y ddeddfwriaeth y cyfeirir ato uchod. Rydym yn prosesu gwybodaeth am eich dedfrydau troseddol am resymau sydd o fudd sylweddol i'r cyhoedd, ac hefyd ar sail y ddeddfwriaeth hon.

Os nad ydych yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnom pan fyddwn yn gofyn amdani, mae'n bosibl na fyddwn yn gallu cyfrifo faint o fudd-dal y mae hawl gennych i'w gael a gwneud taliadau i'ch helpu i dalu am eich costau tai.

Weithiau mae angen gwybodaeth am bobl heblaw am y person sydd wedi gwneud cais am Budd-dal Tai. Er enghraifft, pan fo person yn gwneud cais am Fudd-dal Tai, mae angen gwybodaeth am bobl eraill sy'n byw yn yr un aelwyd i weithio allan faint o fudd-dal y bydd gan yr hawlydd hawl i.

2. Pa fath o wybodaeth ydym yn ei defnyddio?

Rydym yn casglu'r mathau canlynol o ddata personol amdanoch er mwyn darparu'r gwasanaeth hwn, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad Geni
 • Rhyw
 • Rhif Cyfeirnod Unigryw
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Rhif Ffôn
 • Cyfeiriad E-bost
 • Manylion Banc/Talu
 • Eich Teulu
 • Eich Amgylchiadau Cymdeithasol
 • Eich Amgylchiadau Ariannol
 • Manylion Cyflogaeth ac Addysg
 • Eich Anghenion Tai
 • Delweddau/Ffotograffau
 • Gwybodaeth am eich Iechyd
 • Eich cenedl
 • Copiau o ddogfennau adnabod
 • Dedfrydau a thramgwyddau troseddol, lle y bo'n berthnasol

3. A ydym yn defnyddio gwybodaeth a gafwyd o ffynonellau eraill?

I ddarparu'r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol wrthych ond hefyd yn derbyn gwybodaeth o'r ffynonellau canlynol:

 • Adran Gwaith a Phensiynau
 • Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi
 • Landlordiaid
 • Cyflogwyr
 • Gwasanaethau Tai y Cyngor
 • Adain y Dreth Gyngor y Cyngor
 • Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Gwasanaethau Plant
 • Gwasanaeth Carchardai
 • Asiantiaid Gorfodi
 • Asiantaeth Gorfodaeth yr Uchel Lys ynghylch adennill dyledion

Gellir cael y mathau canlynol o ddata personol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad Geni
 • Rhyw
 • Rhif Cyfeirnod Unigryw
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Rhif Ffôn
 • Cyfeiriad E-bost
 • Manylion Banc/Talu
 • Eich Teulu

4. Trosglwyddo eich gwybodaeth dramor

Rydym yn defnyddio Microsoft Office 365 i brosesu ein dogfennau electronig o dan delerau cytundeb caeth, sy'n diogelu'ch gwybodaeth. Mae'r data personol hwn yn cael ei letya ar weinyddion y tu allan i'r DU, ond dim ond yng ngwledydd yr UE o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth arall amdanoch chi y tu allan i'r DU.

5. Pwy all weld eich gwybodaeth?

Rydym yn rhannu eich gwybodaeth pan fydd angen i ni wneud hynny yn unig.  Pan fyddwn ni'n rhannu gwybodaeth, rydym ym mhob achos yn darparu cyn lleied ag sydd ei angen i'r canlynol:

 • Adran Gwaith a Phensiynau
 • Menter Twyll Genedlaethol
 • Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi
 • Ein Cyflenwr Meddalwedd
 • Swyddfa Archwilio Cymru
 • Cyflogwyr
 • Rydym yn defnyddio cwmni i gynorthwyo gyda dadansoddi data
 • Eich landlord

Rydym yn cymryd rhan mewn prosiect rhannu data a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru a rydym yn rhannu eich gwybodaeth gyda’r cwmni sydd yn cyflawni y waith hwn (Policy in Practice).

Yn ogystal, mae'n bosibl y byddwn yn rhannu'ch gwybodaeth â'r gwasanaethau Cyngor canlynol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Y Gwasanaethau Tai
 • Y Dreth Gyngor
 • Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Codi Tâl Tecach
 • Ymchwilio i Dwyll
 • Cofrestru Etholiadol
 • Gwella Cartrefi
 • Gweinyddu Ysgolion
 • Prydau Ysgol am Ddim
 • Archwilio Mewnol
 • Ardrethi Annomestig (Busnes) Cenedlaethol

Mae rhai sefyllfaoedd penodol eraill lle mae'n bosibl y bydd yn rhaid i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch, er enghraifft:

 • Pan fo'r gyfraith yn mynnu bod y Cyngor yn rhoi'r wybodaeth
 • Pan fo angen datgelu'r wybodaeth i atal neu ddatrys trosedd
 • Pan fo datgelu er budd pennaf y person dan sylw

6. Am ba hyd y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth cyhyd ag yr ydych yn gymwys ar gyfer taliadau Budd-dal Tai ac am 7 mlynedd o ddiwedd y flwyddyn y mae'ch cymhwysedd yn dod i ben.  Mae hyn yn unol â Chanllawiau'r Cyngor ar gyfer Cadw Gwybodaeth.

7. Eich hawliau o ran Diogelu Data

Mae gennych hawl i:

 • Weld y data personol y mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ei brosesu amdanoch
 • Mynnu bod unrhyw wybodaeth anghywir neu anghyflawn yn cael ei chywiro
 • Tynnu eich caniatâd i brosesu'r data yn ôl, lle mai dyna'r unig sail ar gyfer prosesu'r data
 • Cyflwyno cŵyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y corff annibynnol yn y Deyrnas Unedig sy'n diogelu hawliau o ran gwybodaeth

Mewn rhai amgylchiadau, gall fod gennych hawl i:

 • Wrthwynebu bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu
 • Dileu eich data personol
 • Rhoi cyfyngiadau ar brosesu eich gwybodaeth bersonol
 • Hygludedd data

8. Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch yr hysbysiad preifatrwydd hwn a'ch hawliau, cysylltwch â'r:

Swyddog Diogelu Data
Cyngor Sir Caerfyrddin
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

E-bost: dataprotection@sirgar.gov.uk

Mae'r manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, ynghyd ag arweiniad pellach ynghylch deddfwriaeth Diogelu Data, ar gael ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Cyngor a Democratiaeth