Gwasanaethau Etholiadol (Etholiadau)

Mae sicrhau bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir yn bwysig iawn o ran darparu ein gwasanaethau a chadw hyder y cyhoedd.

Ystyr data personol yw unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson y mae modd adnabod pwy ydyw yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy ddefnyddio'r wybodaeth. Defnyddir y termau 'gwybodaeth' a 'data personol' yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn drwyddo draw ac maent yn gyfystyr.

Er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir, rydym yn ceisio cydymffurfio'n llwyr â gofynion deddfwriaeth Diogelu Data.

Felly, mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn wedi'i lunio i esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud â'ch data personol.

1. Y dibenion o ran defnyddio eich data personol

Bydd y wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch yn cael ei defnyddio ar gyfer:

 • Enwebiadau o ran ymgeiswyr, wrth ichi sefyll mewn etholiad
 • Recriwtio a'ch talu chi fel staff etholiad

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth yw er mwyn cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol o dan y ddeddfwriaeth ganlynol:

 • Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl 2001 (rheoliadau 103, 104, 105, 106, 108)
 • Rheolau Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) 2006, Etholiadau Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983
 • Deddfau Cynrychiolaeth y Bobl 1983, 1985 a 2000
 • Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000
 • Deddf Gweinyddu Etholiadol 2006
 • Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) 2007

Os nad ydych yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnom pan fyddwn yn gofyn amdani, gallai hyn olygu na fyddwch yn gallu sefyll etholiad fel ymgeisydd dilys, na gweithio i ni ar ddyletswyddau etholiad. Mae'n ofyniad statudol darparu gwybodaeth benodol i ni mewn perthynas â'r dibenion uchod.

2. Pa fath o wybodaeth ydym yn ei defnyddio?

Rydym yn casglu'r mathau canlynol o ddata personol amdanoch er mwyn darparu'r gwasanaeth hwn:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Rhif Ffôn
 • Cyfeiriad E-bost
 • Dyddiad Geni
 • Rhyw
 • Rhif Staff Unigryw fel staff etholiad
 • Manylion Banc/Talu ar gyfer taliadau staff etholiad ac ymgeiswyr ar gyfer blaendaliadau etholiad cenedlaethol
 • Manylion Cyflogaeth ac Addysg, ar gyfer recriwtio ac ethol staff
 • Ffotograffau a delweddau a dynnwyd gan y cyfryngau mewn cyfrif etholiadau
 • Rhif Cofrestru Cerbyd
 • Eich cenedligrwydd, er mwyn sefydlu eich hawl i weithio fel staff etholiad
 • Barn wleidyddol ymgeiswyr, sydd yn agored i'r cyhoedd

3. A ydym yn defnyddio gwybodaeth a gafwyd o ffynonellau eraill?

I ddarparu'r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol wrthych chi yn unig.

4. Trosglwyddo eich gwybodaeth dramor

Rydym yn defnyddio Microsoft Office 365 i brosesu ein dogfennau electronig o dan delerau cytundeb caeth, sy'n diogelu'ch gwybodaeth. Mae'r data personol hwn yn cael ei letya ar weinyddion y tu allan i'r DU, ond dim ond yng ngwledydd yr UE o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth arall amdanoch chi y tu allan i'r DU.

5. Pwy all weld eich gwybodaeth?

Rydym yn rhannu cyn lleied o ddata personol ag sydd ei angen a dim ond lle mae'n angenrheidiol gwneud hynny.

Rhennir gwybodaeth am ymgeiswyr â'r canlynol:

 • Partïon Gwleidyddol Cofrestredig
 • Ymgeiswyr eraill sy'n sefyll etholiad
 • Aelodau Etholedig
 • Heddluoedd
 • Adrannau'r Llywodraeth a Chyrff Eraill
 • Uned Ddata Llywodraeth Cymru
 • Idox, sy'n darparu ein system meddalwedd

Rydym yn rhannu data personol am staff etholiad gydag Adain y Gyflogres y Cyngor er mwyn prosesu eich taliad am waith etholiadol a Chyllid a Thollau ei Mawrhydi at ddibenion treth.

Yn ogystal, mae rhai sefyllfaoedd penodol lle mae'n bosibl y bydd yn rhaid i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch, er enghraifft:

 • Pan fo'r gyfraith yn mynnu bod y Cyngor yn rhoi'r wybodaeth
 • Pan fo angen datgelu'r wybodaeth i atal neu ddatrys trosedd
 • Pan fo datgelu er budd pennaf y person dan sylw

6. Am ba hyd y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth

 • Papurau enwebu a chopïau wedi'u marcio o'r gofrestr - blwyddyn
 • Gwybodaeth am Dreuliau Etholiad - dwy flynedd
 • Caiff manylion ynghylch staff etholiad eu cadw ar gronfa ddata hyd nes eich bod yn dymuno rhoi'r gorau i ddyletswyddau etholiadol.

7. Eich hawliau o ran Diogelu Data

Mae gennych hawl i:

 • Weld y data personol y mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ei brosesu amdanoch
 • Mynnu bod unrhyw wybodaeth anghywir neu anghyflawn yn cael ei chywiro
 • Tynnu eich caniatâd i brosesu'r data yn ôl, lle mai dyna'r unig sail ar gyfer prosesu'r data
 • Cyflwyno cŵyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y corff annibynnol yn y Deyrnas Unedig sy'n diogelu hawliau o ran gwybodaeth

Mewn rhai amgylchiadau, gall fod gennych hawl i:

 • Wrthwynebu bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu
 • Dileu eich data personol
 • Rhoi cyfyngiadau ar brosesu eich gwybodaeth bersonol
 • Hygludedd data

8. Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch yr hysbysiad preifatrwydd hwn a'ch hawliau, cysylltwch â'r:

Swyddog Diogelu Data
Cyngor Sir Caerfyrddin
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

E-bost: dataprotection@sirgar.gov.uk

Mae'r manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, ynghyd ag arweiniad pellach ynghylch deddfwriaeth Diogelu Data, ar gael ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Cyngor a Democratiaeth