Teledu Cylch Cyfyng

Mae sicrhau bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir yn bwysig iawn o ran darparu ein gwasanaethau a chadw hyder y cyhoedd.

Ystyr data personol yw unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson y mae modd adnabod pwy ydyw yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy ddefnyddio'r wybodaeth. Defnyddir y termau 'gwybodaeth' a 'data personol' yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn drwyddo draw ac maent yn gyfystyr.

Er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir, rydym yn ceisio cydymffurfio'n llwyr â gofynion deddfwriaeth Diogelu Data.

Felly, mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn wedi'i lunio i esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud â'ch data personol.

1. Y dibenion o ran defnyddio eich data personol

Rydym yn casglu gwybodaeth gan ddefnyddio Teledu Cylch Cyfyng at ddibenion atal a datgelu troseddau, a sicrhau diogelwch y cyhoedd. 

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth yw arfer ein hawdurdod swyddogol neu berfformio tasg benodol er budd y cyhoedd a nodir yn Gyfreithiol, sef Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 a Deddf Llywodraeth Leol 1972.

2. Pa fath o wybodaeth ydym yn ei defnyddio?

Mae ein systemau Teledu Cylch Cyfyng yn casglu recordiadau fideo ohonoch mewn lleoedd cyhoeddus lle y mae modd eich adnabod. Nid oes yr un o'n systemau yn gallu recordio sain.

Lleolir systemau Teledu Cylch Cyfyng mewn mannau amlwg ar hyd strydoedd ein prif drefi a hefyd yn adeiladau'r Cyngor ac mewn derbynfeydd.

3. A ydym yn defnyddio gwybodaeth a gafwyd o ffynonellau eraill?

I weithredu ein systemau Teledu Cylch Cyfyng, nid ydym yn cael gwybodaeth amdanoch o unrhyw ffynhonnell arall.

4. Trosglwyddo eich gwybodaeth dramor

Rydym yn defnyddio Microsoft Office 365 i brosesu ein dogfennau electronig o dan delerau cytundeb caeth, sy'n diogelu'ch gwybodaeth. Mae'r data personol hwn yn cael ei letya ar weinyddion y tu allan i'r DU, ond dim ond yng ngwledydd yr UE o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth arall amdanoch chi y tu allan i'r DU.

5. Pwy all weld eich gwybodaeth?

Rydym yn rhannu delweddau Teledu Cylch Cyfyng â'r canlynol pan fo angen gwneud hynny:

Allanol:

 • Yr Heddlu
 • Cyfreithwyr yn gweithredu ar ran eu cleientiaid
 • Cyrff rheoleiddio megis y Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch

Tu fewn i’r Cyngor:

 • Tȋm Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol y Cyngor
 • Tȋm Rheoli Risg y Cyngor ac Yswirwyr
 • Tȋm Gwasanaeuthau Cyfreithiol y Cyngor
 • Swyddog Diogelu Data y Cyngor
 • Ysgolion (mewn perthynas â Theledu Cylch Cyfyng ar fysiau ysgol)

Gwneir hyn mewn sefyllfaoedd penodol, megis:

 • Pan fo cais am fynediad i’r delweddau wedi ei wneud mewn perthynas â hawliad neu achos cyfreithiol
 • Pan fo'r gyfraith yn mynnu bod y Cyngor yn rhoi'r wybodaeth
 • Pan fo angen datgelu'r wybodaeth i atal neu ddatrys trosedd
 • Pan fo datgelu er budd pennaf y person dan sylw

 

6. Am ba hyd y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth

Cedwir delweddau ar ein systemau am 31 diwrnod ac yna cânt eu dileu'n awtomatig neu eu trosysgrifo. Rydym yn gallu cadw recordiad am gyfnod hirach na hyn os oes ei angen ar gyfer unrhyw un o'r dibenion a nodir uchod.

7. Eich hawliau o ran Diogelu Data

Mae gennych hawl i:

 • Weld y data personol y mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ei brosesu amdanoch
 • Mynnu bod unrhyw wybodaeth anghywir neu anghyflawn yn cael ei chywiro
 • Tynnu eich caniatâd i brosesu'r data yn ôl, lle mai dyna'r unig sail ar gyfer prosesu'r data
 • Cyflwyno cŵyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y corff annibynnol yn y Deyrnas Unedig sy'n diogelu hawliau o ran gwybodaeth

Mewn rhai amgylchiadau, gall fod gennych hawl i:

 • Wrthwynebu bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu
 • Dileu eich data personol
 • Rhoi cyfyngiadau ar brosesu eich gwybodaeth bersonol
 • Hygludedd data

8. Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch yr hysbysiad preifatrwydd hwn a'ch hawliau, cysylltwch â'r:

Swyddog Diogelu Data
Cyngor Sir Caerfyrddin
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

E-bost: dataprotection@sirgar.gov.uk

Mae'r manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, ynghyd ag arweiniad pellach ynghylch deddfwriaeth Diogelu Data, ar gael ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Cyngor a Democratiaeth

Y Cyngor

Cynghorwyr, ACau ac ASau

Adrannau'r Cyngor

Dweud eich dweud

Pwyllgorau a Chyfarfodydd

Strategaethau a chynlluniau