Thaliadau Tai Dewisol

Mae sicrhau bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir yn bwysig iawn o ran darparu ein gwasanaethau a chadw hyder y cyhoedd.

Ystyr data personol yw unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson y mae modd adnabod pwy ydyw yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy ddefnyddio'r wybodaeth. Defnyddir y termau 'gwybodaeth' a 'data personol' yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn drwyddo draw ac maent yn gyfystyr.

Er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir, rydym yn ceisio cydymffurfio'n llwyr â gofynion deddfwriaeth Diogelu Data.

Felly, mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn wedi'i lunio i esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud â'ch data personol.

1. Y dibenion o ran defnyddio eich data personol

Bydd y wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch yn cael ei defnyddio at y dibenion canlynol:

 • Cyfrifo faint o Fudd-daliadau Tai a Gostyngiadau'r Dreth Gyngor y mae hawl gennych eu cael
 • Delio â cheisiadau a thaliadau o ran Taliadau Tai Dewisol
 • Ymchwilio i Dwyll
 • Adfer Gordaliadau
 • Eich helpu chi i dalu am eich anghenion tai.

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth yw er mwyn cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol o dan y canlynol:

 • Rheoliadau Budd-daliadau Tai 2006
 • Rheoliadau Budd-daliadau Tai 2006 (personau sydd wedi cyrraedd oedran cymwys ar gyfer credyd pensiwn y wladwriaeth)
 • Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013
 • Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) (Diwygio) 2017
 • Rheoliadau Diwygio Nawdd Cymdeithasol (Taliadau Tai Dewisol) 2001

Os nad ydych yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnom pan fyddwn yn gofyn amdani, mae'n bosibl na fyddwn yn gallu cyfrifo faint o fudd-dal y mae hawl gennych i'w gael a gwneud taliadau i'ch helpu i dalu am eich costau tai.

2. Pa fath o wybodaeth ydym yn ei defnyddio?

Rydym yn casglu'r mathau canlynol o ddata personol amdanoch er mwyn darparu'r gwasanaeth hwn, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad Geni
 • Rhyw
 • Rhif Cyfeirnod Unigryw
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Rhif Ffôn
 • Cyfeiriad E-bost
 • Manylion Banc/Talu
 • Eich Teulu
 • Eich Amgylchiadau Cymdeithasol
 • Eich Amgylchiadau Ariannol
 • Manylion Cyflogaeth ac Addysg
 • Eich Anghenion Tai
 • Delweddau/Ffotograffau
 • Rhif Cofrestru'r Cerbyd
 • Gwybodaeth am eich Iechyd
 • Eich cenedl

3. A ydym yn defnyddio gwybodaeth a gafwyd o ffynonellau eraill?

I ddarparu'r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol wrthych ond hefyd yn derbyn gwybodaeth o'r ffynonellau canlynol:

 • Adran Gwaith a Phensiynau
 • Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi
 • Landlordiaid
 • Cyflogwyr
 • Gwasanaethau Tai y Cyngor
 • Adain y Dreth Gyngor y Cyngor
 • Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Gwasanaethau Plant
 • Gwasanaeth Carchardai
 • Asiantiaid Gorfodi

Gellir cael y mathau canlynol o ddata personol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad Geni
 • Rhyw
 • Rhif Cyfeirnod Unigryw
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Rhif Ffôn
 • Cyfeiriad E-bost
 • Manylion Banc/Talu
 • Eich Teulu
 • Eich Amgylchiadau Cymdeithasol
 • Eich Amgylchiadau Ariannol
 • Manylion Cyflogaeth ac Addysg
 • Eich Anghenion Tai
 • Delweddau/Ffotograffau
 • Rhif Cofrestru'r Cerbyd
 • Gwybodaeth am eich Iechyd
 • Eich Cenedl

4. Trosglwyddo eich gwybodaeth dramor

Rydym yn defnyddio Microsoft Office 365 i brosesu ein dogfennau electronig o dan delerau cytundeb caeth, sy'n diogelu'ch gwybodaeth. Mae'r data personol hwn yn cael ei letya ar weinyddion y tu allan i'r DU, ond dim ond yng ngwledydd yr UE o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth arall amdanoch chi y tu allan i'r DU.

5. Pwy all weld eich gwybodaeth?

Mae gan y canlynol fynediad i'ch gwybodaeth:

 • Adran Gwaith a Phensiynau
 • Menter Twyll Genedlaethol
 • Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi
 • Ein Cyflenwr Meddalwedd
 • Swyddfa Archwilio Cymru
 • Cyflogwyr

Yn ogystal, mae'n bosibl y byddwn yn rhannu'ch gwybodaeth â'r gwasanaethau Cyngor canlynol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Y Gwasanaethau Tai
 • Y Dreth Gyngor
 • Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Codi Tâl Tecach
 • Ymchwilio i Dwyll
 • Cofrestru Etholiadol
 • Gwella Cartrefi
 • Gweinyddu Ysgolion
 • Prydau Ysgol am Ddim
 • Archwilio Mewnol
 • Ardrethi Annomestig (Busnes) Cenedlaethol

Mae rhai sefyllfaoedd penodol eraill lle mae'n bosibl y bydd yn rhaid i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch, er enghraifft:

 • Pan fo'r gyfraith yn mynnu bod y Cyngor yn rhoi'r wybodaeth
 • Pan fo angen datgelu'r wybodaeth i atal neu ddatrys trosedd
 • Pan fo datgelu er budd pennaf y person dan sylw

6. Am ba hyd y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth cyhyd ag yr ydych yn gymwys ar gyfer taliadau Budd-dal Tai ac am 7 mlynedd o ddiwedd y flwyddyn y mae'ch cymhwysedd yn dod i ben.  Mae hyn yn unol â Chanllawiau'r Cyngor ar gyfer Cadw Gwybodaeth.

7. Eich hawliau o ran Diogelu Data

Mae gennych hawl i:

 • Weld y data personol y mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ei brosesu amdanoch
 • Mynnu bod unrhyw wybodaeth anghywir neu anghyflawn yn cael ei chywiro
 • Tynnu eich caniatâd i brosesu'r data yn ôl, lle mai dyna'r unig sail ar gyfer prosesu'r data
 • Cyflwyno cŵyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y corff annibynnol yn y Deyrnas Unedig sy'n diogelu hawliau o ran gwybodaeth

Mewn rhai amgylchiadau, gall fod gennych hawl i:

 • Wrthwynebu bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu
 • Dileu eich data personol
 • Rhoi cyfyngiadau ar brosesu eich gwybodaeth bersonol
 • Hygludedd data

8. Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch yr hysbysiad preifatrwydd hwn a'ch hawliau, cysylltwch â'r:

Swyddog Diogelu Data
Cyngor Sir Caerfyrddin
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

E-bost: dataprotection@sirgar.gov.uk

Mae'r manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, ynghyd ag arweiniad pellach ynghylch deddfwriaeth Diogelu Data, ar gael ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Cyngor a Democratiaeth