Rheoli Perfformiad

Diweddarwyd y dudalen ar: 25/10/2018

Rheoli Perfformiad yw sut byddwn yn mesur ein perfformiad; rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i nodi meysydd o bryder y mae angen gwelliant pellach yn ogystal â chydnabod a hyrwyddo meysydd o berfformiad uchel a llwyddiant. Pan fydd angen i wneud gwelliannau yn cael ei nodi byddwn wedyn yn datblygu cynllun i gynllunio i sicrhau'r gwelliannau hyn. Prif nod yw rheoli perfformiad i helpu gwasanaethau i gyflawni canlyniadau gwell.

Heb ddibynadwy, amserol a chywir gwybodaeth rheoli perfformiad, mae'n anodd i drigolion, aelodau, cyrff craffu a swyddogion i wybod:

  • Sut y mae'r Cyngor yn perfformio
  • Lle y gall gwasanaethau gael eu datblygu
  • A yw'r Cyngor blaenoriaethau allweddol yn cael eu cyflawni?

Angen i'r wybodaeth hon fod yn hygyrch, yn agored ac ystyrlon i aelodau o'r cyhoedd a chyrff craffu. Mae'n angenrheidiol ar gyfer datganiadau rheolaidd ar berfformiad fod yn atebol i'r gymuned ehangach er mwyn dangos ein trigolion a busnesau lleol sut y mae eu trethi lleol yn cael ei wario.

Ein cynlluniau...

Mae ein cynlluniau'n nodi ein blaenoriaethau amcan ar gyfer y flwyddyn i ddod ac maent yn cynnwys:

  • Sut y byddant yn eu dewis
  • Beth maent yn
  • Pam eu bod yn bwysig
  • Yr hyn yr ydym yn mynd i'w wneud
  • Sut byddwn yn mesur ein llwyddiant.

Llywodraeth Leol, ledled y DU, ar hyn o bryd yn profi cyfyngiadau cyllidebol difrifol. Mae galw cynyddol a disgwyliad, ac eto llai o adnoddau ar gael. O dan yr amodau hyn, mae angen i ni weithio hyd yn oed yn fwy effeithlon ac effeithiol, i gynnal gwasanaethau a gwella lle y gallwn. Mae angen cynyddol i ganolbwyntio ar effeithlonrwydd - darparu 'yn fwy (neu hyd yn oed yr un fath) am lai'.

Rydym yn credu mewn sicrhau bod gwybodaeth gynhwysfawr ar gael i'r cyhoedd fel y gallant weld ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol a barnu pa mor llwyddiannus yr ydym wedi bod. Bydd yr holl gamau gweithredu a thargedau yn y cynllun yn cael ei fonitro trwy gydol y flwyddyn ac yn adrodd ar ddiwedd y flwyddyn.

Rheoleiddwyr allanol dilysu ein hunan-asesu. Mae ein Cynllun Gwella yn cydymffurfio â'r Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 sy'n ei gwneud yn ofynnol i ni gyhoeddi dau gynllun bob blwyddyn - cynllun blaengar (Cynllun Gwella) ac adroddiad blynyddol ôl-weithredol ar ddiwedd y flwyddyn. Mae hyn yn cael ei gyhoeddi yn yr Hydref, unwaith y bydd yr holl wybodaeth ariannol a pherfformiad wedi cael ei wirio.

Cyngor a Democratiaeth