Grant Gwisg Ysgol ac Offer

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/08/2019

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno Grant Datblygu Disgyblion (PDG) Mynediad.  Mae hwn er mwyn darparu cymorth grant i deuluoedd sydd ar incymau isel ar gyfer prynu:

 • Gwisg ysgol gan gynnwys cotiau ac esgidiau;
 • Cit chwaraeon ysgol gan gynnwys esgidiau;
 • Gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, sgowtiaid; geidiaid; cadetiaid; crefft ymladd; chwaraeon; celfyddydau perfformio neu ddawns;
 • Cyfarpar e.e. bagiau ysgol a deunyddiau swyddfa;
 • Cyfarpar arbenigol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau megis dylunio a thechnoleg; a
 • Cyfarpar ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol fel dysgu yn yr awyr agored e.e. dillad glaw.
 • Mae offer TG megis ffonau symudol ac tabledi wedi'u heithrio o'r cyllid hwn. 

Pwy sy'n gymwys? 

Mae cyllid ar gael i ddisgyblion sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim, sy'n mynd i mewn i:

 • Dosbarth derbyn ysgolion cynradd a gynhelir ym mis Medi 2019;
 • Blwyddyn 3 ysgolion cynradd a gynhelir ym mis Medi 2019;
 • Blwyddyn 7 ysgolion uwchradd a gynhelir ym mis Medi 2019;
 • Blwyddyn 10 ysgolion uwchradd a gynhelir ym mis Medi 2019;
 • Disgyblion mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion sy'n 4, 7, 11 neu 14 oed ym mis Medi 2019.

Mae'r cyllid hefyd ar gael i bob plentyn sy'n derbyn gofal o oedran ysgol gorfodol.

Mae cyllid o hyd at £125 ar gael ar gyfer pob dysgwr, bydd ddysgwyr ym Mlwyddyn 7 hawl i gael uchafswm o £200

Sut mae gwneud cais?

 1. Prynu gwisg ysgol a/neu offer o unrhyw siop ar y stryd fawr neu siop ar-lein
 2. Lawrlwytho a chwblhau'r ffurflen isod
 3. Llungopïo'r derbynebau a'u hanfon gyda'ch ffurflen gais wedi'i chwblhau at:
  Yr Adran Addysg a Phlant, Gwasanathau Addysg, Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad, Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Ionawr 2020.  

Lawrlwythwch ffurflen cais (.pdf)

Addysg ac Ysgolion