Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/08/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Bydd canolfannau dysgu Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman ar agor. Rydym yn disgwyl i bawb ddilyn y canllawiau diogelwch newydd, gan gynnwys defnyddio glanweithwyr dwylo a chadw pellter cymdeithasol. Bydd arwyddion hefyd yn cael eu harddangos o amgylch yr adeiladau i atgoffa pawb i ddilyn y canllawiau newydd a helpu i gadw pawb yn ddiogel. .

Dysgwyr newydd: Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â chwrs Sgiliau Hanfodol neu SSIE, anfonwch e-bost i dysgusirgar@sirgar.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Os oes gennych ymholiad ynghylch cyrsiau Cymraeg i Oedolion, anfonwch e-bost i dysgucymraeg@sirgar.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ydych chi eisiau dysgu hanfodion yr wyddor Iaith Arwyddion Prydain?  Gallwch ddysgu sut i ofyn cwestiynau, a deall yr atebion a roddir!

O'r dechrau'n deg byddwch yn cytuno ar eich nodau gyda'ch tiwtor ac yn llunio'ch cynllun dysgu eich hun. Byddwch yn cadw eich gwaith mewn portffolio ac yn olrhain yr hyn rydych yn ei ddysgu. Bydd eich tiwtor yn asesu hyn ac yn rhoi adborth i chi'n rheolaidd i'ch helpu i wella.

Dewch â llyfr nodiadau a phen ysgrifennu gyda chi.  Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno ddwy awr yr wythnos am 10 wythnos.

Cwrs ar Cyflwyniad i'r Iaith Arwyddion Prydain dechreuwyr yw hwn ac ni fydd angen unrhyw wybodaeth flaenorol arnoch ynghylch Iaith Arwyddion Prydain. Bydd pob gwers yn ychwanegu at yr hyn rydych wedi ei ddysgu eisoes (ond bydd angen i chi wneud rhywfaint o waith yn ystod yr wythnos).

Lleoliad Diwrnod / Amser Wythnosau  Dyddiad Dechrau Y Ffi
Canolfan Ddysgu Caerfyrddin
Heol y Ffwrnais
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1EU
I'w gadarnhau 10 I'w gadarnhau £85 

Sut i gofrestru?

Ffoniwch 01267 235413 i gofrestru neu os oes gennych ymholiadau pellach. Ar ddyddiad dechrau eich cwrs, byddwch yn cwblhau ffurflen gofrestru ac yn talu. Gellir talu ag arian parod neu â siec sy’n daladwy i ‘Cyngor Sir Caerfyrddin’. A fyddech cystal â dod â chopi o'ch pasbort neu drwydded yrru sy'n cynnwys llun fel prawf hunaniaeth.

Ein nod yw darparu pob cwrs a hysbysebwyd. Fodd bynnag, mae'n bosibl y byddwn yn canslo neu'n newid cyrsiau os yw'r cofrestriadau'n rhy isel neu os bydd amgylchiadau annisgwyl. Ar ôl cofrestru, fel rheol ni roddir ad-daliad i'r dysgwyr hynny nad ydynt yn parhau â'u hastudiaethau. Caiff ad-daliadau eu rhoi fel y gwelwn orau; bydd unrhyw ad-daliadau'n cael eu rhoi 'pro rata' a hynny'n ôl nifer y sesiynau a fynychwyd.

Addysg ac Ysgolion